PACIFIC YAMAHA

PACIFIC YAMAHA
1358 PACIFIC COAST HIGHWAY
HARBOR CITY CA 90710
United States
Phone: (310)891-6990
Email: KITSKIE@AOL.COM